De provincie gaat over locaties voor woningbouw, bedrijventerreinen en windmolens. En over spoorlijnen, snelwegen en openbaar vervoer. Voor de Noord-Hollander valt er dus 20 maart best wat te kiezen in deze tijd, waarin we ons voorbereiden op een toekomst die minder van fossiele brandstoffen afhankelijk zal zijn.

Het huidige College van Gedeputeerden (provinciale ministers of wethouders) is bij monde van Joke Geldof (D66) van mening dat er ondanks ‘de grote woningbouwopgave’ genoeg locaties voor woningbouw zijn en dat de groene gebieden in de Noord-Holland ongemoeid kunnen worden gelaten. Maar wat vindt dat bestuur na 20 maart?

Frustratie over windmolens
Datzelfde college hield extra windmolens op land tegen tot frustratie van menige gemeenten en energiecoöperatie. Noord-Holland hanteerde tot nog toe strengere eisen dan het rijk. Volgens klimaatorganisatie Urgenda zijn daardoor zeker vijftig geplande windmolens (150 Mw) er de afgelopen 8 jaar niet gekomen. Het ging daarbij vooral om zogeheten coöperatieve windmolenprojecten, waar burgers in windenergie wilden investeren.

Kieshulp
Hulpmiddelen als de Stemwijzer geven in stelling een aardig beeld van de onderwerpen waarover een provincie gaat. Wij pikten er een paar over duurzaamheid uit:

– Er moeten windmolens komen langs de snelweg A4
Forum voor Democratie vindt windmolens niet effectief en geldverspilling, de VVD blijft tegen uitbreiding op land en de PvdA verkiest industrieterreinen boven snelwegen als locatie.
DENK is voor en suggereert dat bewoners ‘hun inspraak kunnen opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding’. Partij voor de Dieren ziet geen bezwaren zo lang dier en natuur geen hinder ondervinden. D66 ziet ook kansen voor ‘lijnopstellingen van windmolens langs kanalen’.

– De provincie moet een fonds oprichten waaruit burgers goedkoop kunnen lenen voor de verduurzaming van hun huis.
Omdat niet iedereen de kosten van de energietransitie kan betalen, ondersteunt de provincie ook waar nodig, vindt de PvdA. De SP pleit zelfs voor een Klimaatrechtvaardigheidsfonds. Volgens GroenLinks levert de transitie ook veel banen op.
D66 is het oneens met die stelling en vindt dat de provincie kennis moet uitdragen en partijen moet samenbrengen. De PVV vindt zo’n fonds geen provinciale taak.

– De provincie moet strengere normen gaan stellen voor de luchtkwaliteit in de buurt van industriële bedrijven.
Luchtvervuiling maakt vroegtijdig slachtoffers, stelt NIDA. ChristenUnie wijst erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie strengere normen adviseert dat de provinciale normen voor luchtkwaliteit. Bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen, vindt Partij voor de Dieren.
Allereerst goede handhaving voor strengere regels, zegt 50+/Partij van de Ouderen. VVD wil bedrijven meer prikkelen om aan betere luchtkwaliteit bij te dragen. CDA wil geen extra provinciale regels, de provincie moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven.

– De provincie moet toestaan dat weilanden vol zonnepanelen worden gezet
Weilanden kunnen interessante locaties zijn, vinden GroenLinks en ChristenUnie, maar benut vooral ook de hectares aan daken. De provincie moet boeren niet belemmeren om te schakelen naar zonne-energie, voegt Code Oranje daaraan toe.
Voor SP en CDA hebben daken hoe dan ook de voorkeur. Weiland is voor boeren, aldus het CDA. Naar de mening van de PVV tasten zonnepanelen het prachtige landschap aan en zijn ze vervuilend door metalen.

Wil je meer weten? Check voor alle informatie de website van provincie Noord-Holland
Doe bijvoorbeeld zelf de Stemwijzer of een andere ‘kieshulp’.